בדיקה

מתקני תברואה – שרברבות (אינסטלציה)

סעיף 1.22 בתוספת השנייה של חוק התכנון והבנייה (תקנה 17) מחייב בדיקת חומרים ומוצרים של מתקני תברואה ואופן התקנתם על ידי מעבדה מאושרת. 

בהתאם לתקנה זו, כתנאי להוצאת היתר הבנייה, מחייבות וועדות הבנייה את מבקש ההיתר להתקשר עם מעבדה מאושרת, לצורך ביצוע בדיקות מערכת השרברבות, בהתאם לתקן ישראלי 1205. 

בגמר הבנייה, לפני אכלוס המבנה, נדרש בעל ההיתר להגיש לוועדת הבנייה מערך בדיקות של מערכת. מערך הבדיקות חייב לכסות את כל הדרישות של התקן הישראלי 1205. 

בדיקת נקזים מתחת לבניין: 

בדיקת התקנה של צנרת המותקנת ביסודות הבניין בשלב הראשוני של בניית המבנה, הבדיקה מתבצעת לפני יציקת יסודות ועטיפת צנרת בבטון או חול בהתאם לתוכנית מאושרת או הנחיות המתכנן. 

בדיקת מערכות אספקת מים פנים: 

בדיקת טיב התקנה של צנרת אספקת מים קרים וחמים בתוך המבנה (דירה), בדיקת התאמה לתוכנית מאושרת, אטימות צנרת וזיהוי אביזרים המתאימים לדרישות התקנים הרלוונטיים.  

בדיקת מערכת נקזי דלוחים ושפחים בתוך המבנה (דירה): 

בדיקת טיב התקנה של צנרת נקזי דלוחים ושפחים בתוך המבנה (דירה), בדיקת התאמה לתוכנית מאושרת, אטימות צנרת וזיהוי אביזרים המתאימים לדרישות התקנים הרלוונטיים. 

בדיקת קולטנים של גשמות: 

בדיקת טיב התקנה של צנרת מי גשם, בדיקת התאמה לתוכנית מאושרת. 

בדיקת התקנה של מערכות ביב ותיעול הבניין: 

בדיקת טיב התקנת צנרת ותאי בקרה בהתאם לדרישות תוכנית מאושרת ע"י המתכנן ורשות המקומית.  

בדיקת מערכות אספקת מים מחוץ למבנה: 

בדיקת טיב התקנה של צנרת אספקת מים חוץ, בדיקת התאמה לתוכנית מאושרת, אטימות צנרת וזיהוי אביזרים המתאימים לדרישות התקנים הרלוונטיים. 

בדיקת מערכות אספקת מים משותפת בבנייני מגורים: 

בדיקת טיב התקנה של צנרת אספקת מים, בדיקת התאמה לתוכנית מאושרת, אטימות צנרת וזיהוי אביזרים המתאימים לדרישות התקנים הרלוונטיים. 

בדיקת מערכות הגברת לחץ מים בתוך המבנה: 

בדיקת התקנה של מערכת בהתאם לתוכנית מאושרת (בדיקת מאגרי מי צריכה וכיבוי אש, בדיקת משאבות ואביזרי מערכת בהתאמה לדרישות המתכנן) 

בדיקת צנרת כיבוי אש (עמדות כיבוי אש): 

בדיקת טיב התקנה של המערכת אספקת מים לכיבוי אש באמצעות הידרנטים וגלגילונים, בדיקת התאמה לדרישות המתכנן ויועץ בטיחות. 

 בדיקת ביצוע גמר עבודות שרברבות: 

בדיקה מסכמת של כול העבודות שרברבות במבנה  התקנת קבועות שרברבות (כלים סניטריים), תפקוד של כול המערכות שרברבות לאחר סיום עבודות פיתוח וגמר הבניה.  

להצעת מחיר ופרטים נוספים:

פרטי המחלקה: