התעדה לבניה בת קיימא לפי ת"י 5281

תהליך הבדיקה מבוסס על שיטה של בחינת האוגדן שהוגש לבדיקה בשלב התכנון המוקדם, שלב התכנון המפורט ובשלב טופס 4 וכולל סיור בשלב סיום השלד ובשלב הגמר. 

לכל פרק בתקן ישנם מאפיינים וקריטריונים להערכה. לכל מאפיין או פרק יש רף ניקוד מינימלי ומקסימלי שניתן לצבור. ישנם קריטריונים שהם תנאי סף אותם חובה להגיש בתהליך התכנון ולהוכיח את הביצוע. 

תהליך הבדיקה מחולק לשלושה שלבים:

 • שלב מקדמי  הערכה של האסטרטגיה לבניין שהיא בחירה של סעיפים ובהם תנאי סף המחויבים לביצוע, תוך שימוש בתוכניות, הצהרות מתכננים וראיות נוספות כגון: הדמיות, דוחות וחישובים. החומר מוגש באוגדן ע"י המלווה לבנייה בת קיימא (בנייה ירוקה). שלב זה מתקיים בדר"כ כתנאי להיתר בנייה. 
 • שלב א'  הערכה של התכנון המפורט של הבניין וסביבתו בגבולות הפיזיים של היתר הבנייה, לרבות תשתיות משותפות, מפרטים טכניים, דוחות מקצועיים. תוך שימוש בתוכניות לביצוע. שלב זה מתקיים בדרך כלל לפני תחילת הבנייה באתר (טופס התחלת עבודה)  לפני ביקור המעבדה באתר. התוצאה תהיה דירוג זמני של הבניין ותונפק תעודה לשלב א'. 
 • שלב ב'  הערכה של הבניין הגמור שמטרתה לקבוע את הדירוג, כלומר, לאשר שעבודות הבנייה והפיתוח בוצעו בהתאם לדרישות התקן. שלב זה כולל שני סיורים ובדיקת מסמכים וראיות המאשרות את הביצוע בפועל.  
  • סיור שלד  עם סיום בניית שלד הבניין ותחילת עבודות הגמר יתואם עם המעבדה סיור באתר. מטרת הסיור לוודא כי סעיפים שהוגשו ואושרו לשלב א מיושמים במבנה או נמצאים באתר. במהלך הסיור יאספו ראיות כגון: בידוד תרמי, אקוסטי, שימור עצים, חומרי בנייה, וייבדק הניהול הסביבתי של אתר הבנייה ועוד. לאחר הסיור יישלח סיכום סיור שלד בהתאם לממצאים.  
  • סיור גמר  עם סיום עבודות הגמר ולפני טופס 4 יתואם עם המעבדה סיור באתר. מטרת הסיור לוודא כי כלל הסעיפים שהוגשו ואושרו לשלב א' שיושמים בגבולות היתר הבנייהלאחר הסיור יישלח דו"ח סיור גמר בהתאם לממצאים. בשלב זה המעבדה בודקת מסמכים משלימים וראיות נדרשות המעידות על יישום כלל הסעיפים המוגשים והתאמתם לדרישות התקן.  
  • התוצאה תהיה דירוג סופי של הבניין ותונפק תעודה לשלב ב'.  

הגורמים השותפים בתהליך הבדיקה הם: 

 • המלווה לבנייה בת קיימא (בנייה ירוקה)  שתפקידו בשיתוף עם צוות היעצים והמזמין להגיש אוגדן המתאים לשלב בתקן. המלווה מוודא כי האוגדן שהוגש לבדיקה ואושר מיושם בשלבי התכנון ובשטח בשלבי השלד והגמר כאשר הפרויקט מגיע לאחד השלבים הללו שלד או גמר המלווה מזמן את המעבדה לבדיקה באתר של יישום הסעיפים שנבחרו ואושרו באוגדן לצורך קבלת אישור. 
 • בודק המעבדה בוחן את האוגדן בשלבי השלד והגמר של הפרויקט. הבודק מגיע לאתר ומוודא כי האוגדן שהוגש לשלב א' מיושם ומתאים לדרישות התקן. בסיום של כל שלב הבודק מגיש ממצאי הסיור למלווה ולמזמין הבדיקה.

שלב תכנון:

היועץ המלווה לבנייה ירוקה: הכנת אוגדן והעברתו לבדיקת המעבדה

בדיקה והערכה של תכנון הבניין בהתאם לאוגדן שהוגש והתאמתו לדרישות התקן

גמר הבדיקה והנפקת תעודה בהתאם לשלב בו התכנון הוגש: שלב מקדמי שלב א'

שלב ביצוע:

קביעת מועדים לסיור שלד וגמר בתיאום עם המלווה והכנת השטח והגורמים הרלוונטיים לסיור

בכל שלב הביצוע נאספות ראיות והשלמות ע"פ הראיות הנדרשות והתאמתם לדרישות התקן

גמר הבדיקה: הנפקת תעודה לשלב ב' לקבלת טופס 4

להצעת מחיר ופרטים נוספים:

פרטי המחלקה: