תקנון האתר

1. אתר זה (להלן: "האתר") המופעל ע"י סיסטם מעבדות מתקדמות בע"מ ("החברה") הינו אתר
אינפורמטיבי בלבד לשם מתן מידע בנוגע לבדיקות בקרה והבטחת איכות לענף הבנייה והסלילה והכל
בהתאם ובכפוף לחוק התקנים
2. האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
3. הגלישה באתר תהווה הצהרה כי המשתמש קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון
מהווה חוזה מחייב בינך המשתמש לבין החברה.
4. המידע המופיע באתר הינו מידע כללי בנוגע לפעילות החברה ואינו מהווה תחליף לעיון בהוראות כל דין
(להלן: "הוראות הדין"). האמור באתר זה ייקרא בכפוף להוראות הדין ובכל מקרה של סתירה תגברנה
הוראות הדין. בנוסף, עם חתימתו של חוזה מחייב עם החברה, האמור באתר ייקרא בכפוף להוראות
החוזה המחייב.
5. כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושו הבלעדי של החברה. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ,
לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש
ובכתב מטעם החברה.
6. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד
ולבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו, תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.